5 اصلی که در این فیلم آموزش به آنها اشاره خواهیم کرد عبارتند از:

 1. Single Responsibility Principle (SRP)
 2. Open/Closed Principle (OCP)
 3. Liscov Substitutions Principle (LSP)
 4. Interface Segregation Principle (ISP)
 5. Dependency Inversion Principle (DIP)
   

 

 

اصول طراحی نرم افزار:

 1. فرآیند طراحی را نباید براساس تنها یک دیدگاه انجام داد بلکه روشهای دیگر و جایگزین نیز بررسی گردند.
 2. با استفاده از ردیابی کردن طراحی، باید بتوان به مدل تحلیل رسید.
 3. طراحی نباید چیزی را مجددا ابداع کند. زمان ومنابع محدود هستند و باید تا جای ممکن از الگوهای طراحی آماده استفاده کرد.
 4. طراحی باید فاصله عقلانی بین نرم افزار و مشکلی را که در دنیای واقعی وجود دارد به حدافل برساند.
 5. طراحی باید یکنواختی و یکپارچه سازی را ارائه کند.
 6. طراحی باید به نحوی ساخته شود که بتوان تغییرات را به سادگی اعمال کرد.
 7. طراحی باید به آرامی تغییر یابد حتی اگر با داده ها، وقایع و یا شرایط گمراه کننده ای مواجه شویم.
 8. طراحی،کدنویسی نیست و کدنویسی ،طراحی نیست.
 9. طراحی باید در حین ساخته شدن مورد تعیین کیفیت قرار گیرد.
 10. طراحی را باید مرور و بازنگری کرد تا خطاهای مفهومی آن به حداقل برسند.

در آینده ی نزدیک در خصوص الگوهای طراحی مطالب و یا فیلم های آموزشی را منتشر خواهیم کرد

 

 

 

اگر دوست داشتید به اشتراگ بگزارید